• header-01
 • header-02
 • header-03
 • header-04
 • header-05
 • header-06
 • header-07
 • header-08
 • header-09
 • header-10
 • header-11
 • header-12

Wolontariaty w Gwatemali

 

Hogares Comunitarios - "domowe przedszkola"

youth-initiative1

Program Hogares Comunitarios to inicjatywa rządowa wspierająca najuboższe społeczności i rodziny. Polega na sponsorowaniu domowych przedszkoli dla dzieci, których matki chcą podjąć pracę, a nie stać ich na zorganizowanie opieki. Podopieczni najczęściej pochodzą z rozbitych lub patologicznych rodzin. W jednym 'hogar' (domu) przebywa do 12 dzieci w wieku od 1 do 6 lat, od poniedziałku do piątku przez cały dzień. Dom zapewnia im posiłki oraz odpowiednią do wieku edukację, zabawę i opiekę.

Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie zajęć edukacyjnych, zabaw, pomaganie w kuchni i przy karmieniu, a także prowadzenie wczesnej edukacji z jęz. angielskiego, matematyki i innych przedmiotów. Do udziału potrzebna jest wrażliwość, kreatywność i inicjatywa. Jest możliwość wyboru miejsca odbywania się programu – w jednym z kilku rejonów wiejskich lub w miastach.

*Wymagany język: hiszpański na komunikatywnym poziomie. Poziom języka musi być wystarczający do poruszania się w całkowicie hiszpańsko-języcznym środowisku.

Wzmacnianie kobiet

Kobiety w Gwatemali wciąż zmagają się z dyskryminacją w życiu społecznym: jest im trudniej na rynku pracy, otrzymują niższe wynagrodzenie i pracują w niebezpiecznych warunkach. Dodatkowym problemem jest brak dostępu do opieki nad dziećmi. Dotyczy to w szczególności kobiet z rdzennych etnicznie grup, takich jak Majowie, zamieszkujących głównie tereny wiejskie. Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji przy silnie rozwiniętym patriarchalnym modelu rodziny, często prowadzi do ekstremalnego ubóstwa i czyni je łatwymi ofiarami wykorzystania lub przemocy.
Wspieramy organizacje prowadzące działalność na rzecz kobiet w górskich regionach kraju. Zajmują się one edukowaniem, wzmacnianiem i wyposażaniem kobiet, by mogły poprawić warunki życia swoje i swoich rodzin. Skupiają się na zwalczaniu przemocy domowej, ochronie praw kobiet, ochronie zdrowia i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Wolontariusze mogą pomagać przy różnych zadaniach: prowadzić warsztaty rzemiosła, szycia, gotowania, wyrobu ceramiki, podstaw prowadzenia biznesu, prowadzeniu prezentacji, spotkań i poradnictwa.

*Do udziału w programie wymagana jest znajomość jęz. hiszpańskiego na średniozaawansowanym poziomie (B1).

Edukacja

Szkoły podstawowe i gimnazja

youth-initiative1

Pomagamy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w wyżynnych regionach kraju. Uczestnicy wspierają ich w nauce angielskiego i obsługi komputera. Mogą asystować nauczycielom podczas lekcji lub sami je prowadzić. Dodatkowo możliwe jest organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Dzięki międzynarodowym wolontariuszom dzieci mają możliwość zetknięcia się z obcokrajowcami i poznawania innych kultur, co jest bardzo istotne w procesie ich edukacji.

Wolontariusze nauczający języka angielskiego potrzebują znać jęz. hiszpański na średnio-zaawansowanym poziomie. W niektórych szkołach osoby bardziej zaawansowane, z doświadczeniem w nauczaniu mogą zostać dopuszczone od razu do samodzielnego prowadzenia lekcji, w innych początkowo towarzyszą nauczycielom. Niezależnie od pracy z dziećmi, uczestnicy mogą być dodatkowo proszeni o szkolenie dla nauczycieli z zakresu bardziej skomplikowanych kwestii gramatycznych i językowych. 

Umiejętności zawodowe

Uczestnicy tego programu pomagają tworzyć plany lekcji, uczyć i oceniać nabywanie różnych umiejętności zawodowych przez uczniów szkół średnich. Są włączeni w edukację przedmiotów, w których sami czują się ekspertami lub mają największą wiedzę. W większości przypadków dysponują przy tym ograniczonymi zasobami placówek i mają do czynienia z przeciążoną kadrą i niedofinansowaniem. Potrzebują zatem sporej dawki elastyczności, kreatywności i poczucia humoru.

Do udziału wymagana jest średnia znajomość języka hiszpańskiego. Uczestnicy, którzy uczą obsługi komputera potrzebują znać specjalistyczne słownictwo. Do prowadzenia szkoleń z umiejętności zawodowych wymagana jest zaawansowana znajomość hiszpańskiego. Uczestnictwo przez minimum 8 tygodni w trakcie roku szkolnego, który trwa w Gwatemali od lutego do listopada.

 

Mikrofinanse

Współpracujemy z instytucjami zwanymi MFI (microfinanse institutions), oferującymi mikrokredyty, szkolenia i doradztwo biznesowe ubogim społecznościom w Gwatemali. Dzięki działalności MFI mogło powstać i rozwijać się wiele drobnych przedsiębiorstw.

Uczestnicy tego programu pomagają niewielkim społecznościom w wioskach Majów leżących wokół jeziora Atitlan. Program odbywa się w spółdzielniach oszczędnościowo-kredytowych (Savings and Credit Cooperatives) w Sololá i Quetzaltenango, gdzie szkoli się lokalnych przedsiębiorców, pomagając im budować i realizować projekty wspierane mikrofinansowaniem.

Do udziału w programie zapraszamy osoby zainteresowane księgowością, bankowością, administracją biznesu, finansami czy marketingiem. Wymagane jest uczestnictwo przez minimum 3 miesiące oraz dobra znajomość języka hiszpańskiego, umożliwiająca poruszanie się w całkowicie hiszpańsko-języcznym środowisku.

Zdrowie i medycyna

Zdrowie publiczne

Współpracujemy z państwową służbą zdrowia prowadzącą tzw. health posts (stanowiska medyczne) w małych miejscowościach. Takich stanowisk w całym kraju jest około 800. Z reguły na stałe przebywają tam jedynie pielęgniarki, rzadziej można tam spotkać lekarza. Uczestnicy programu podróżują razem z personelem medycznym od jednego stanowiska medycznego do drugiego w wioskach Majów w górskich regionach kraju. Pomagają nie tylko zajmować się pacjentami, lecz również prowadzić programy edukacyjne z zakresu prewencji i promocji zdrowia dla miejscowych.

Medycyna

Uczestnicy tego programu mogą zajmować się różnymi obszarami pomocy: edukacją, promocją, prewencją i leczeniem. Wspierają personel medyczny w pracy stacjonarnej i terenowej. Zadania są przydzielane zgodnie z ich kwalifikacjami i decydują o tym osoby nadzorujące program. Program jest przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek, asystentów lekarzy i studentów ostatnich lat, którzy chcą poznawać system ochrony zdrowia w Gwatemali oraz wspierać tamtejszą społeczność.

Prewencja HIV/AIDS

Współpracujemy z lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji miejscowej ludności w zakresie zapobiegania HIV/AIDS. Uczestnicy programu będą się zapoznawać z potrzebami miejscowej ludności, a następnie planować i wdrażać zajęcia, warsztaty i kampanie edukacyjne, a także dokumentować i ewaluować podjęte działania.

Psychologia

Osoby z wykształceniem psychologicznym mogą pomagać przy prowadzeniu testów psychologicznych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo, opracowywać strategie leczenia i pomagać w zapewnianiu poradnictwa i wsparcia dla tych dzieci i ich rodzin.

Fizykoterapia

Osoby posiadające kwalifikacje z fizykoterapii mogą pomagać przy pracy fizykoterapeutów pracujących w szpitalu. Przydzielane zadania będą zależały od poziomu umiejętności uczestnika, posiadanej znajomości języka oraz bieżących potrzeb placówki i pacjentów.

Wolontariat medyczny jest dostępny dla absolwentów studiów medycznych oraz studentów ostatniego roku. Praktyki są przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli co najmniej III rok kierunków medycznych (medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia). Wymagany jest dobra znajomość jęz. hiszpańskiego oraz słownictwa medycznego.

 

Ochrona żółwi morskich

Gwatemalska część wybrzeża Pacyfiku to obszar gniazdowania kilku gatunków żółwi morskich, między innymi żółwia oliwkowego, skórzastego, szylkretowego i zielonego. Te długowieczne zwierzęta są kluczowym elementem równowagi ekosystemu oceanu i pasa wybrzeża. Niebezpieczeństwa czyhają z wielu stron: wybieranie jaj z gniazd, skażenie środowiska, niszczenie stanowisk lęgowych, komercyjne rybołówstwo. Wszystkie gatunki Cheloniidae są dzisiaj zagrożone wyginięciem.

Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami zajmującymi się ochroną populacji tych gadów. Wolontariusze pomagają przy projektach rozmnażania w lokalnych wylęgarniach, a także w wioskach przy wybrzeżu. Mają szeroki zakres zadań, od zbierania jaj po edukację i promowanie ochrony środowiska wśród mieszkańców. Cały program jest wyjątkową okazją spędzenia czasu na przepięknym wybrzeżu Pacyfiku, doskonalenia języka hiszpańskiego i zwiedzenia egzotycznej Gwatemali. 

Ekologia i rolnictwo

Współpracujemy z różnymi organizacjami w Gwatemali, pomagającymi ubogim wiejskim społecznościom. Realizują one szkolenia i kampanie informacyjne dla miejscowych farmerów, pomagające im rozwijać uprawy w bardziej skuteczny, a jednocześnie zrównoważony, chroniący środowisko sposób. Odbywa się to poprzez warsztaty i szkolenia z ochrony środowiska, nowoczesnych technik produkcji, sprzedaży i marketingu produktów. Chociaż najważniejszym tematem jest rolnictwo, programy wspierają całe społeczności, zajmując się również taką tematykę jak higiena, ochrona zdrowia czy pisanie i czytanie.

*Do udziału wymagana jest znajomość jęz. hiszpańskiego na zaawansowanym poziomie (min. B2)