Pomoc kobietom

- Sprawdź programy pomocy kobietom -

Chile: pomoc ofiarom przemocy

Ten ośrodek udziela pomocy dziewczynkom i dorosłym kobietom, które doświadczyły przemocy domowej. Bardzo często trafiają one do ośrodka razem z niemowlętami czy małymi dziećmi. Placówka stara się im zapewnić życie jak najbardziej zbliżone do normalności. Jeśli matka pracuje, pomaga się jej utrzymać pracę, zapewniając opiekę nad dzieckiem i możliwość edukacji. Wolontariusze zajmują się dziećmi, pomagają przy jedzeniu i wspierają matki i dzieci w wysiłkach powrotu do zdrowia i normalnego życia.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Chile.

Filipiny: ośrodki dla ofiar przemocy

Miejscowy ośrodek pomocy społecznej w Tacloban prowadzi schronisko dla dziewcząt, pochodzących głównie z sierocińców lub będących ofiarami wykorzystania i przemocy. Dom zapewnia im opiekę i wyposażenie do czasu, gdy będą mogły prowadzić samodzielne życie.
Ośrodek opiekuńczy dla kobiet - jest to stacjonarny ośrodek prowadzony przez miejscową opiekę społeczną, przeznaczony dla kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. Wolontariusze zajmują się pomaganiem w codziennej działalności ośrodka, udzielaniem podopiecznym wsparcia emocjonalnego i nieformalnej edukacji.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom na Filipinach.

Ghana: wzmacnianie potencjału kobiet

Współpracujemy z szeregiem organizacjami, których celem jest poprawa sytuacji społecznej kobiet. Organizacje te zajmują się różnymi formami pomocy, od prowadzenia ośrodków dla ofiar przemocy seksualnej i fizycznej, aż po wspieranie rozpoczynania i prowadzenia własnego biznesu. Wolontariusze mogą angażować się w różną działalność: prowadzić warsztaty edukacyjne dla kobiet i dziewczynek, pomoc przy pracach administracyjnych, marketingu, fundraisingu, poradach i prowadzeniu spraw prawnych, pomoc samotnym matkom czy szkoleniach zawodowych. 

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ghanie. 

Gwatemala: równouprawnienie kobiet

Wspieramy organizacje prowadzące działalność na rzecz kobiet w górskich regionach kraju. Zajmują się one edukowaniem, wzmacnianiem i wyposażaniem kobiet, by mogły poprawić warunki życia swoje i swoich rodzin. Skupiają się na zwalczaniu przemocy domowej, ochronie praw kobiet, ochronie zdrowia i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Wolontariusze mogą pomagać przy różnych zadaniach: prowadzić warsztaty rzemiosła, szycia, gotowania, wyrobu ceramiki, podstaw prowadzenia biznesu, prowadzeniu prezentacji, spotkań i poradnictwa.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Gwatemali.

Indie: ochrona kobiet i dzieci

Współpracujemy z organizacjami w Chennai, zajmującymi się pomocą kobietom zmarginalizowanym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ich działalność ewoluowała od udzielania doraźnej pomocy i zasiłków do działań wspierających rozwój i równość społeczną. Wolontariusze mają możliwość włączenia się w obecnie funkcjonujące projekty, które obejmują: zwalczanie handlu kobietami i dziećmi, schronisko dla bezdomnych dzieci, prewencję HIV, rozwój spółdzielni socjalnych, poradnictwo i schronisko dla ofiar przemocy.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Indiach.

Kenia: pomoc kobietom ze slumsów

Wolontariusze pracują w ośrodku zapewniającym pomoc kobietom z największego slumsu w Nakuru. Pomoc polega na świadczeniu poradnictwa, edukowaniu, udzielaniu tymczasowego schronienia, szkoleniach zawodowych i tworzeniu akceptującego środowiska. Uczestnicy mogą prowadzić zajęcia z języka angielskiego, pisania i czytania, nauki zawodu, podstaw finansów, a także wspierać kobiety podczas ich spotkań grupowych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Kenii.

Kostaryka: oficina de la mujer

Współpracujemy z miejskimi biurami ds. kobiet 'oficina de la mujer' w Liberii, zapewniającymi kobietom i dzieciom pomoc prawną, szkolenia, wsparcie i poradnictwo. Działania skupiają się na zwalczaniu przemocy domowej, ochronie praw kobiet i dzieci, ochronie zdrowia i wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. Wolontariusze mogą pomagać przy różnych zadaniach: prowadzić warsztaty rzemiosła, szycia, gotowania, wyrobu ceramiki, podstaw prowadzenia biznesu, prowadzeniu prezentacji, spotkań i poradnictwa.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Kostaryce.

 

Nepal: ochrona praw kobiet i dzieci

Wspieramy organizacje zajmujące się zwalczaniem pracy dzieci oraz handlu ludźmi. Oprócz działań prawnych i organizacyjnych, prowadzą one też schroniska, programy żywieniowe i edukację dla ofiar przemocy domowej i skrajnie ubogich rodzin. Program jest przewidziany dla osób, które uzyskały co najmniej licencjat z powiązanej dziedziny lub posiadających doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej. Uczestnicy zajmują się zdobywaniem informacji, sporządzaniem raportów, ale również w razie potrzeby pracą w terenie.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Nepalu.

Nikaragua: dziewczynki ofiary przemocy

Współpracujemy z domem dla huérfanas – osieroconych dziewczynek, które doświadczyły fizycznego i emocjonalnego wykorzystania. Placówka stara się im pomagać w przezwyciężeniu traum z przeszłości, zapewniając bezpieczne i troskliwe środowisko, gdzie mogą się rozwijać. Wolontariusze wspierają podopieczne w tym procesie, uczą języków obcych, praktycznych umiejętności, pomagają odrabiać lekcje, a także spędzają z nimi czas, zapewniając opiekę i niezbędną empatię.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Nikaragui.

 

Peru: nastoletnie matki

Wg statystyk, co czwarta matka w Peru jest niepełnoletnia. Wiele z tych dziewcząt padło ofiarą wykorzystania seksualnego lub zostało porzuconych przez rodziny. Współpracujemy z organizacją w Cuzco prowadzącą schronisko dla młodych matek. Wolontariusze opiekują się niemowlętami, gdy ich matki są w szkole, pomagają w nauce dzieciom i matkom, uczestniczą w codziennej pracy ośrodka i wspierają prowadzone projekty.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Peru.

RPA: zwiększanie potencjału kobiet

Osoby zainteresowane pomaganiem kobietom w trudnej sytuacji mogą uczestniczyć w różnych projektach: zwiększanie zasobów, rozwój małego biznesu/mikrofinansowanie, pomoc w jadłodajniach dla ubogich i programach ochrony zdrowia. Większość organizacji pomocowych oferuje wsparcie w więcej niż jednej z tych dziedzin, zatem uczestnicy wolontariatu mogą włączyć się w różne zajęcia.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w RPA.

Tanzania: równouprawnienie kobiet

Kobiety w Tanzanii są spychane na margines wskutek wyjątkowych utrudnień w dostępie do edukacji. Z tego powodu mają mniejsze możliwości znalezienia pracy i niewielką siłę przebicia. Często organizują się w grupy wsparcia pomagające im zapewnić lepszy standard życia. Działalność tych grup skupia się wokół zagadnień związanych z prowadzeniem różnego rodzaju biznesu, takich jak szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, przetwórstwo mleka, wytwarzanie ceramiki, uprawa warzyw, edukacja osób dorosłych i wiele innych.

Uczestnicy będą mieli okazję asystować przy różnych zadaniach jak: opracowywanie dla turystów książek z tanzańskimi przepisami kulinarnymi, marketing rękodzieła artystycznego na miejscowym targu, organizowanie szkoleń biznesowych, projektów edukacji zdrowotnej itp.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Tanzanii.

Uganda: poprawa sytuacji kobiet

Kobiety w Ugandzie zmagają się z dyskryminacją, utrudnionym dostępem do edukacji, brakiem pracy i innymi problemami. Współpracujemy z organizacjami, których celem jest wyposażanie kobiet w narzędzia potrzebne do poprawy ich sytuacji. Wolontariusze mają okazję zapoznawać się z pierwszej ręki z czynnikami powodującymi marginalizację kobiet i tworzyć programy wyrównujące ich status. Tworzą i prowadzą kursy z różnych dziedzin, np. podstaw finansów, przedsiębiorczości, zdrowia i higieny, planowania rodziny oraz pisania i czytania.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ugandzie.

Wietnam: samotne matki z dziećmi

Pracujemy w schronisku, które zapewnia posiłki, edukację i tymczasowy miejsce zamieszkania bezdomnym kobietom ciężarnym i matkom z dziećmi. Wolontariusze opiekują się dziećmi, gdy ich matki są w szkole lub w pracy, a także mogą uczyć podstaw angielskiego. Najważniejszym zadaniem jest jednak udzielanie podopiecznym wsparcia, spędzanie z nimi czasu i pomaganie w odbudowaniu poczucia własnej wartości.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Wietnamie.